Ziekmelding en verzuim  

Ziekmelding en geoorloofd verzuim

Als uw kind ziek is of om een andere reden afwezig, verwachten wij van u dat u dit tussen 8.30
en 09.00 uur meldt op het telefoonnummer 0578 - 69 22 80. Wordt de afwezigheid van uw kind niet
tijdig gemeld, dan maken wij een melding in het leerlingvolgsysteem.

Geoorloofd verzuim
In principe krijgen leerlingen geen dagen vrij buiten de schoolvakanties om. Wel kan een leerling verlof aanvragen bij bijzondere omstandigheden, zoals erkende religieuze feestdagen of belangrijke omstandigheden als begrafenis of crematie, huwelijk of verhuizing.

Om toestemming te krijgen voor extra verlof dienen wij minimaal twee weken van te voren een aanvraagformulier (Bijzonder of extra verlof) te ontvangen. Dit formulier kunt u downloaden via deze site. Kijk hiervoor in het linker menu op de homepage.
Naast het formulier dient de leerling een origineel of kopie als bewijsstuk (huwelijks- of overlijdenskaart) mee te nemen. 

Wij adviseren u nadrukkelijk de bezoeken aan de tandarts, dokter en specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Ongeoorloofd verzuim

We hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders, voogden en verzorgers. U bent altijd welkom op onze school en u wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. 

Indien wij geen afmelding hebben ontvangen wordt in de loop van de ochtend gebeld door de mentor om vast te stellen of het om (on)geoorloofd verzuim gaat. Bij (herhaalde) ongeoorloofde afwezigheid kan de school aangifte doen bij de afdeling leerplicht van de desbetreffende gemeente.

Het is niet toegestaan om te laat te komen in de les. Bij te laat komen beslist de docent of uw kind nog toegelaten wordt in de les en of er eventueel sancties zullen volgen. Bij veelvuldig te laat komen (5 tot 12 keer) volgen er gesprekken tussen de mentor en leerling. Mocht dit niet voldoende zijn dan wordt u als ouder/verzorger op de hoogte gesteld. Als uiterste maatregel zal, na overleg met u, de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

Extra vakantie

De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan. Dat geldt ook voor een vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vastgestelde vakantie om de drukte voor te zijn.
Het volledige Verzuimprotocol vindt u op deze site, onder het linker menu bij downloads.