Wat is het Sprengen College!  

schoolgebouw.jpg

Het Sprengen College is een VSO school en biedt Passend Onderwijs (Cluster 4, VSO-ZMOK) met een bijzonder neutrale grondslag. Het Sprengen College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek.

Wij zijn een cluster 4-school (speciaal onderwijs)

De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters. Het Sprengen College is een cluster 4-school. Onder cluster 4-scholen vallen scholen voor leerlingen met gedragsstoornissen en/of gedragsproblemen.

Binnen het Sprengen College zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden. Zowel praktisch als theoretisch. Wij werken intensief samen met diverse instellingen, om een zo breed mogelijk aanbod te creëren. Als expertisecentrum bieden wij leerlingen met gedragsstoornissen en/of gedragsproblemen een extra kans.

De leerling staat voorop en een passend aanbod moet er komen!

'Zo lang als noodzakelijk en zo kort als mogelijk' . Een citaat wat vaak gezien wordt als een politieke kreet. Volgens het Sprengen College betekenen deze woorden juist erg veel. Maatwerk is de sleutel naar een verbetert perspectief en door uit te gaan van bovenstaand citaat vermijd je onnodig lange trajecten. Maatwerk betekent ook dat er een arrangementen aanbod moet zijn waaruit verschillende interventies kunnen worden geselecteerd. Soms zullen arrangementen niet volledig passend zijn en een bijstelling lijkt noodzakelijk. Het Sprengen College wil dan graag met u in gesprek om te kijken of er interventies te koppelen zijn of dat er nieuwe ontwikkelt moeten worden.

Sociaaleconomische groepen

De kloof tussen prestaties van leerlingen in verschillende sociaaleconomische groepen is groot. Daarom vindt het Sprengen College het belangrijk om als school de diversiteit bij alle leerlingen centraal te stellen en te benutten voor het leren. Diversiteit staat voor verscheidenheid en wat ons betreft biedt dit de basis voor maatwerk, waarbij 1 kind 1 plan onze uitgangspositie is. Dit geldt zowel voor de instroom, doorstroom en oriëntatie (zie onze leerling-zorgarrangement) van leerlingen. Alle leerlingen moeten kansen krijgen op basis van hun capaciteiten en interesses en, niet op basis van afkomst: dit wil zeggen dat alle leerlingen op Sprengen College zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Diversiteit bekijken we dan ook als meerwaarde en niet als een verhaal van "kwaliteitsverlies".

Diversiteit

Sociale diversiteit, etnische diversiteit, diversiteit in talenten, diversiteit in leren… Er zijn vele vormen van diversiteit waar het onderwijs, elke school en elke leerling mee wordt geconfronteerd. Sommigen zien het als probleem. Sprengen College ziet het als uitdaging en als mogelijkheid. Hoe men het ook ziet, bij het Sprengen College gaat het om 'verschillen benutten' als kansen voor alle leerlingen om te leren.

Leren over verschillende visies, perspectieven, invalshoeken… is cruciaal voor jongeren in de hedendaagse samenleving. Het is soms gemakkelijk om te spreken in stereotypen terwijl die maar een "slechte samenvatting" van de complexe werkelijkheid kan zijn. Sprengen College vindt het belangrijk om een divers beeld van de wereld mee te geven in het curriculum.

Perpectief leerlingen

Sprengen College draagt diversiteit in het vaandel. Ons diversiteitsbeleid is terug te vinden in eigen werking van de school (o.a. personeelsbeleid, klassamenstelling, rekrutering van leerlingen, lessenroosters, projecten etc.). Binnen het Sprengen College wordt onze visie door iedereen gedragen om diversiteit in het schoolgebeuren centraal te stellen en effectief te bouwen aan een perspectief voor leerlingen waarin diversiteit een troef is en niet louter als probleem beschouwd wordt.

Gedragsproblemen

Omgaan met diversiteit bij probleemjongeren is een verhaal van nuances, van overleg, van het definiëren van problemen en samen komen tot oplossingen op basis van uitkomsten uit onderzoeken. Dit is niet altijd eenvoudig, want er zijn geen pasklare antwoorden voor scholen of leerkrachten om om te gaan met de uitdagingen van gedragsproblemen.

Het Sprengen College doet niets anders dan positief en constructief te bouwen aan een perspectief voor jongeren met een gedragsprobleem.

Wat doen we nog meer?

Maatwerktrajecten

Het Sprengen College levert maatwerk bij alle (leer/onderzoek)arrangementen. Er zijn echter leerlingen waarbij geen van voorgaande arrangementen helemaal passend blijkt. Mocht dit voor uw leerling het geval zijn, neem dan contact op met het Sprengen College. Wij zullen dan in samenspraak met u, kijken naar een passend onderwijs(zorg)traject voor de desbetreffende leerling. Specifiek aanbod, kosten en tijdsduur worden hierbij altijd in overleg afgesproken.

Intelligentieonderzoek

WAIS-IV-NL

De WAIS-IV-NL meet de algemene intelligentie, het IQ, van adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84:11 jaar kan worden bepaald. De WAIS-IV-NL kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek en om neuropsychologische en psychiatrische stoornissen vast te stellen.

Persoonlijkheidsonderzoek

CBSA

In kaart brengen van emotionele- en/of gedragsproblemen bij adolescenten. De CBSA geeft op een gestandaardiseerde wijze inzicht in de manier waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden en adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De 35 items van de CBSA zijn onder te verdelen in zes subschalen: Schoolvaardigheden, Sociale acceptatie, Sportieve vaardigheden, Fysieke verschijning, Gedragshouding en Gevoel van eigenwaarde.

De vragenlijst is genormeerd voor zowel Vlaamse als Nederlandse adolescenten en kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek voor klinische doeleinden, voor psycho-diagnostisch onderzoek door jeugdhulpverleningsinstellingen, door GGZ en bij evaluaties van therapeutische interventies. De CBSA kan de diagnostiek van adolescenten met emotionele- en/of gedragsproblemen op een objectieve manier ondersteunen.

ZALC

Meten van de ego-ontwikkeling: De ZALC is de Nederlandstalige bewerking van Jane Loevingers, Washington University Sentence Completion Test of Ego Development (WUSCT). Het is een zinnenaanvullijst waarmee de psycho-sociale of sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren (8 t/m 25 jaar) kan worden gemeten. Op basis van 32 'itemscores' wordt één 'totaalscore' berekend, die indicatief is voor eht ego-ontwikkelingsstadium van het kind of de jongere. De ZALC maakt onderscheid tussen vijf ego-stadia: impulsief, zelfbeschermend, conformistisch, zelfbewust en verantwoordelijk. Op basis van een vergelijking met leeftijdsgegevens kan een indruk worden verkregen van de ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten. Er zijn zes verschillende versies van de ZALC: een versie voor 8-12-jarigen, 13-18-jarigen en 19-25-jarigen. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte versie voor meisjes/vrouwen en jongens/mannen.

UCL

Bepalen van de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen. De UCL meet coping gedrag, dat wil zeggen de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCL bestaat uit 47 items verdeeld over zeven schalen: Actief aanpakken, Palliatieve reactie, Vermijden, Sociale steun zoeken, Passief reactiepatroon, Expressie van emoties en Geruststellende gedachten. Alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak.

Te behalen doelen

- Het aantal problematisch gebruikende jongeren terugdringen.
- De eenduidigheid en de kwaliteit van de zorg en het onderwijs waarborgen.
- Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren.
- Het continueren van het vo-onderwijs op het lesniveau van de leerling en wel zodanig dat opgelopen achterstanden bij voorkeur zijn ingelopen, dan wel minimaal niet verergeren. Dit alles in nauwe samenwerking met de school van herkomst.
- Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig).

Onze ervaring

Maatwerktrajecten 95%

Intelligentieonderzoek 84%

Persoonlijkheidsonderzoek86%

Behalen van (gedrags)doelen verandering73%10 Reactie op: Wat is het Sprengen College!

Laat een bericht achter

Je email-adres wordt niet gepubliceerd.