Onderwijszorg arrangement  

Onderwijszorg arrangement Sprengen College

 Kort: wie zijn wij?

VSO het Sprengen College biedt Passend Onderwijs (Cluster 4, VSO-ZMOK) met een bijzonder neutrale grondslag. Het Sprengen College is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Dermate ernstig dat deze leerlingen elders in onderwijssituaties, regulier en speciaal, uitvallen en mogelijk thuis komen te zitten. Waar de zorg de ondersteuningscapaciteit van alle andere scholen overstijgt, komt het Sprengen College in beeld.

Het Sprengen College biedt onderwijs van Entree, vmbo-tl tot en met vwo,  veelal met behulp van online onderwijsprogramma's (IVIO@school). Docenten werken ambulant en komen bij de betreffende leerlingen thuis in eerste instantie. Daarbij is het opbouwen van vertrouwen het voornaamste doel. Op deze wijze wordt getracht de leerlingen 'open' te laten staan voor onderwijs en uiteindelijk te bewegen richting onderwijs. Weer 'leren leren' en het opdoen van succeservaringen is hierbij het uitgangspunt.

Het Sprengen College ziet het als haar verantwoordelijkheid om alle leerlingen optimale mogelijkheden te bieden om te komen tot leren.

Waar andere scholen geen mogelijkheden tot ondersteuning en onderwijs meer zien, begint het voor het Sprengen College.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie is alle leerlingen zorg te bieden, ook al is de complexiteit van de situatie en de problematiek nog zo groot. Ieder kind heeft recht op onderwijs en het Sprengen College wil de leerlingen waarbij dit recht dreigt te worden ontnomen, of al is ontnomen, onderwijs en ondersteuning bieden.  

Met wie werken wij samen?

Als school zoeken wij structureel en intensief de samenwerking met onze ketenpartners. Dit om de zorg voor onze leerlingen zo veel mogelijk te optimaliseren.

Ketenpartners waarmee wij samenwerken zijn onder andere: 
Afdeling leerplicht van de gemeente, CJG gemeente, (School) maatschappelijk werk, GGD/JGZ, diverse jeugdzorginstellingen in de regio (zowel residentieel als semi-residentieel), politie, scholen voor PO en scholen voor VO, scholen voor speciaal onderwijs cluster 4, scholen voor speciaal basisonderwijs en Deltion College. Het Sprengen College zoekt samenwerking met het MKB wanneer het gaat om het verzorgen van stages/arbeidsplaatsen. Daarnaast kunnen verschillende samenwerkingsverbanden het Sprengen College inschakelen voor ondersteuning voor de eerder genoemde specifieke doelgroep.

Wat kunnen wij bieden?

Voor leerlingen die vastlopen in het onderwijsproces kan het Sprengen College extra ondersteuning bieden. Deze extra ondersteuning is voor de specifieke doelgroep waar het Sprengen College op gericht is. Het Sprengen College kan extra ondersteuning bieden aan leerlingen die uitvallen in het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs door tijdelijke plaatsing. De basisondersteuning op het Sprengen College is daarom standaard  extra ondersteuning gericht op de  zeer zware individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ernstige internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek. Deze zware ondersteuning is altijd op  maat en individueel.

Het Sprengen College heeft specialisten in huis die veel ervaring hebben met deze specifieke doelgroep. De diverse disciplines werken structureel samen met het onderwijskundig personeel.

Aanmeldprocedure

Gezien elke leerling die bij het Sprengen College wordt aangemeld voor onderwijs of een arrangement een unieke en vaak complexe achtergrond heeft, streeft het Sprengen College ernaar om de geboden zorg zo passend en individueel mogelijk te maken. Er wordt daarom altijd een intakegesprek gevoerd en er wordt een uitgebreide dossieranalyse gedaan om leerling-specifieke informatie te vergaren (profielschets).

Altijd geldt dat dit arrangement (op basis van de profielschets) wordt voorzien van een passend plan, toegespitst op de individuele leerling en diens situatie.

Alleen op deze manier kan het onderwijs(zorg)klimaat van elke unieke leerling geoptimaliseerd worden.

Leerling kenmerken

Een aantal randvoorwaarden en ondersteuningsvragen zijn algemeen geldend. De leerling bezit de volgende kenmerken:

-           De leerling is in staat om een (in grote of kleine mate) aangepast onderwijsprogramma te volgen in kleine groepen.

-           Het onderwijsniveau is entree, vmbo-tl, havo of vwo.

-           indien de leerling vmbo-bb of vmbo-kb volgt blijft de school van herkomst verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal

-           De leerling valt uit op basis van gedrag in de huidige onderwijs situatie. Dit kan een (combinatie van) de volgende gedragingen zijn grensoverschrijdend gedrag, zeer teruggetrokken gedrag, gedrag waarmee de loopbaan van de leerling in het geding komt (ongeoorloofd verzuim, middelengebruik etc.) en/of gedrag waarmee de veiligheid van de leerling, medeleerlingen of docenten in gevaar komt.

-           De leerling heeft behoefte aan meer individuele zorg en aandacht, waarmee de ondersteuningsvraag van de school van herkomst overstegen wordt.

Doel algemeen

Het algemeen doel van het arrangement is te komen tot een zo normaal mogelijk functioneren in de maatschappij, waarbij de leerling zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Hierbij hoort logischerwijs ook dat er gekeken wordt naar een passende onderwijsplek. Het uiteindelijke doel is dat de leerling met de voor hem in kaart gebrachte ondersteuningsbehoeften weer kan instromen op de school van herkomst. Indien dit niet haalbaar blijkt, is, na overleg met betrokken partijen, inschrijving bij het Sprengen College ook een mogelijkheid.

Aanbod

Het Sprengen College heeft twee arrangementen:

-                   Tijdelijke plaatsing buiten school van herkomst/inschrijving

-                    Thuiszitterstraject Voortgezet Onderwijs (het Thuiszitterstraject kan ook via inschrijving bij het Sprengen College plaatsvinden)  

 Wat betreft het aanbod van het Sprengen College geldt het volgende in het algemeen.

-            Het werken in kleine groepen (maximaal 8 leerlingen).  

-           Het arrangement is een tijdelijke oplossing voor een onhoudbare situatie op de school van herkomst, die is ontstaan en waarbij de desbetreffende leerling  van onderwijs verstoken dreigt te raken.  Er is een optie om na afloop van het arrangement, in bepaalde situaties, een 'vangnet- constructie' te creëren of nazorg te ontvangen vanuit het Sprengen College, dit gebeurt altijd in onderling overleg.    

Maatwerktraject

Het Sprengen College levert maatwerk bij het aangaan van het onderwijs(zorg)arrangement. Wij zullen dan in samenspraak met u, kijken naar een passend onderwijs(zorg)traject voor de desbetreffende leerling. Specifiek aanbod, kosten en tijdsduur worden hierbij altijd in overleg afgesproken.

Financiering van het arrangement

1.     De leerling beschikt over een Toelaatbaaheidsverklaring (TLV) bij de school waar hij/zij ingeschreven staat. Het Sprengen College factureert wekelijks de school van herkomst.

2.     Indien de leerling niet beschikt over een TLV en/of de leerling is 20 jaar of ouder, kan de school van herkomst of betrokken instelling het arrangement bij het Sprengen College inkopen voor de leerling.  

Tijdsduur:
De leerling verblijft maximaal 3 maanden  op het Sprengen College. De totale tijdsduur wordt altijd bepaald in overleg met de school van herkomst (indien aanwezig).

Thuiszitters Traject Voortgezet Onderwijs

Leerling kenmerken:

-           De leerling volgt momenteel, vanwege uiteenlopende redenen zoals bijvoorbeeld

langdurige ziekte, spijbelgedrag of anderszins afwijkend gedrag geen onderwijs. 
-           De inschatting is dat het, binnen een schooljaar, terugkeren naar het reguliere onderwijs

voor deze leerling niet haalbaar is, maar op termijn een realistisch doel is.

-           De leerling heeft wel of geen ontheffing van de leerplicht, maar is in elk geval bekend bij

de leerplichtambtenaar en deze stemt in met het arrangement Thuiszitters Traject.

-           Er is reeds een zorgpartner betrokken bij de leerling.

-           De leerling zit meer dan vier weken thuis, zonder uitzicht op een onderwijsplek. 

-           De leerling is niet in staat te functioneren in een traditioneel schoolsysteem en heeft

eventueel thuisbegeleiding hierin nodig. 

-           De leerling moet weer in een schoolgaand ritme komen.

-           Leeftijd 12-20 jaar.

Aanbod:

-           De leerling, als deze ingeschreven staat bij een school, blijft daar gedurende het traject  ook ingeschreven, de school van herkomst blijft hiermee verantwoordelijk voor het leveren van onderwijsmateriaal.

-           Begeleiding wordt, indien noodzakelijk of gewenst door een IVIO-vakdocent en een groepsdocent, geboden in de thuissituatie (individueel). Deze begeleiding vindt in overleg plaats.

-           De leerling volgt een op maat gemaakt programma met een geïntegreerde zorg-onderwijs aanpak waarin het 'leren-leren', de sociale interactie en het creëren van een schoolgaand ritme centraal staan. 

-           Indien nodig; Door middel van observaties en/of onderzoek en/of een profielschets en  gesprekken, een zo volledig mogelijk beeld vormen van het functioneren van de leerling op het gebied van de cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel welzijn. 

-           De specifieke onderwijsbehoeften die hieruit voortkomen worden vastgelegd in de vorm van een OPP. 

-           Een (in overleg) gefaseerde en begeleide (warme) overdracht bij terugkeer naar de  school van herkomst of overstap naar een andere vorm van onderwijs, al dan niet met  extra ondersteuning.

Doel:

-           Voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement. 
-           De leerling weer leren eigen regie te nemen en de zelfredzaamheid te vergroten. Opdat  de leerling weer voldoet aan deze twee belangrijkste voorwaarden om onderwijs te kunnen volgen.  

-           Normaliserende werking van het volgen van onderwijs benutten; zo veel mogelijk structuur bieden aan de leerling en een gezond slaap-waak ritme creëren. 

-           De leerling te motiveren en in staat stellen weer een volledig onderwijs programma te volgen op een passende onderwijsplek. 

-           Adviseren van een passende onderwijsplek voor de desbetreffende leerling. 

-           Doorstroom/terugkeer naar het reguliere onderwijs of andere passende onderwijsvorm, al  dan niet met extra ondersteuning of uitstroom naar dagbesteding, arbeid of een vervolgopleiding (altijd in overleg met de school van herkomst, indien aanwezig). 

Tijdsduur:  In overleg 

Beschikbare onderzoekpakketten

Intelligentieonderzoeken:

WAIS-IV-NL (vanaf 16 jaar)

De WAIS-IV-NL bestaat uit veel verschillende opdrachten, die een beroep doen op taalvaardigheid, ruimtelijk inzicht, probleem oplossende vaardigheden, geheugen en het verwerken van nieuwe informatie. Allereerst geeft de test een indruk van de algemene intelligentie, ook wel het totale IQ genoemd. Het totaal IQ is gebaseerd op zeven sub testen. Aanvullend daarop geeft de test informatie over het functioneren op vijf belangrijke vaardigheidsgebieden (indexen) die onderdeel uitmaken van algemeen cognitief functioneren. Dit zijn Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluid Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. Iedere index is gebaseerd op twee sub testen.

De WISC-V-NL (tot 16 jaar)

De WISC-V-NL (Wechsler Intelligence Scale for Children) is een uitgebreide intelligentietest voor jongeren in de leeftijd van 6 - 17 jaar. De test bestaat uit veel verschillende opdrachten die een beroep doen op taalvaardigheid, ruimtelijk inzicht, probleem oplossende vaardigheden, geheugen en het verwerken van nieuwe informatie. Allereerst geeft de test een indruk van de algemene intelligentie, ook wel het totale IQ genoemd. Het totaal IQ is gebaseerd op zeven subtesten. Aanvullend daarop geeft de test informatie over het functioneren op vijf belangrijke vaardigheidsgebieden (indexen) die onderdeel uitmaken van algemeen cognitief functioneren. Dit zijn Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk, Fluid Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. Iedere index is gebaseerd op twee subtesten. De gemiddelde score van de intelligentiematen ligt tussen de 90 en 110 en het gemiddelde van een subtest is 10.

Tijdsduur:
150 minuten directe tijd 
180 minuten indirecte tijd